€0.00
Cart

Geen producten in de winkelwagen.

Privacybeleid

Privacybeleid Natuurlijk.fit

Uw privacy wordt door mij gerespecteerd. Natuurlijk.fit / Michael R. Eekhof streeft ernaar om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen en zal vertrouwelijk omgaan met de informatie die u bij mij aanlevert. Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht. In deze privacyverklaring informeren wij u over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan.

Algemeen

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG.

Beveiligde e-mail

Om uw privacy te waarborgen, worden e-mails die gevoelige informatie bevatten, gecodeerd verzonden. Meer informatie over hoe u een gecodeerde e-mail kunt lezen vind u hier.

In de praktijk

Ter plekke in de praktijk danwel digitaal kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor, bijvoorbeeld, de bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid).

De plichten van Natuurlijk.fit

Ik ben volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

 • Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
  • Voor de zorgverlening;
  • Voor de verbetering van mijn dienstverlening;
  • Voor de financiële afwikkeling;
  • Voor doelmatig beheer en beleid;
  • Voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting;
  • Aanmaken en bijhouden van uw dossier.
 • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
 • U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.
 • Alle medewerkers binnen de praktijk Natuurlijk.fit hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.

Voor therapeutische gegevens is deze bewaartermijn in principe 7 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar. 

Wat betreft de bewaartermijn met betrekking tot de aansprakelijkheidsverzekering, is het volgende artikel uit de polisvoorwaarden in het bijzonder van belang.

5.6.11(c): het dossier moet minstens gedurende zeven (7) jaar na de laatste Behandeling worden bewaard. In geval van Behandeling van minderjarigen is het raadzaam om de dossiers minstens gedurende zeven (7) jaar nadat ze meerderjarig, achttien (18) zijn geworden te bewaren.

Uw rechten als betrokkene:

U heeft de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een aanvraagformulier kenbaar maken aan mij. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

Toelichting op het aanvraagformulier

U moet er rekening mee houden dat gegevens ingevolge de wet in principe maximaal vijftien jaar bewaard worden. U helpt ons met het opzoeken van uw dossier en het beschermen van uw privacy als u het formulier zo volledig mogelijk invult. De door u ingevulde gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld. Indien u er de voorkeur aan geeft om het dossier persoonlijk, of door een gemachtigde, op te halen dan kunt u dit op het formulier aangeven.

Gegevens patiënt

Hierbij vermeldt u de gegevens van de persoon over wie het medisch dossier gaat.  Jongeren vanaf 16 jaar die inzage/afschrift van hun medisch dossier willen, moeten zelf de aanvraag indienen. Indien de patiënt niet meer in leven is, is het verstrekken van de medische gegevens toegestaan indien verondersteld kan worden dat de overledene hiertegen geen bezwaar zou hebben gehad of er sprake is van zwaarwegende belangen om de zwijgplicht van de zorgverlener te doorbreken. Deze beslissing ligt bij de zorgverlener.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

Ik en eventuele medewerkers hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners 

Uitwisseling gegevens

Natuurlijk.fit wisselt, nadat u hiervoor gericht toestemming heeft gegeven, relevante gegevens veilig en betrouwbaar met verschillende laboratoria. Wij wisselen in principe geen medicatie of andere medische gegevens met uw apotheek of uw behandelend medisch specialist(en). Dat dient u zelf te doen.

Overdracht van uw dossier

Uw dossier kan door uw arts persoonlijk of per aangetekende post overgedragen worden als u daarom vraagt. U kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel heeft u altijd recht op inzage in uw dossier en op een kopie van uw dossier. Het dossier kan (indien mogelijk) ook via e-mail aan uw huisarts of andere specialisten worden overgedragen. Beide praktijken moeten er dan wel voor zorgen dat hun computer en internetverbindingen voldoende beveiligd zijn.

Vraag of klacht

Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met uw medische gegevens? Dan gaat uw arts hierover graag met u in gesprek.

Natuurlijk.Fit Praktijk voor Orthomoleculaire Geneeskunde

Kolkweg 20 P17, 8243PN Lelystad

Aanvullende Privacy regels voor alle gebruikers van deze website

E-mailbeleid
We doen er alles aan om uw e-mailadres vertrouwelijk te houden. We verkopen, verhuren of leasen onze abonnementslijsten niet aan derden en we zullen uw persoonlijke gegevens op geen enkel moment aan derden, overheidsinstanties of bedrijven verstrekken, tenzij dit strikt wettelijk verplicht is.

We zullen uw e-mailadres uitsluitend gebruiken om tijdige informatie te verstrekken over Natuurlijk Fit Orthomoleculaire Geneeskunde.

We bewaren de informatie die u via e-mail verzendt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

CAN-SPAM-naleving

In overeenstemming met de CAN-SPAM-wet moet in alle e-mail die door onze organisatie wordt verzonden duidelijk worden vermeld van wie de e-mail afkomstig is en moet er duidelijke informatie zijn over hoe u contact kunt opnemen met de afzender. Bovendien zullen alle e-mailberichten ook beknopte informatie bevatten over hoe u uzelf van onze mailinglijst kunt verwijderen, zodat u geen verdere e-mailcommunicatie van ons ontvangt.

Keuze / afmelden

Onze site biedt gebruikers de mogelijkheid om zich af te melden voor het ontvangen van berichten van ons en onze eventuele partners door de afmeldinstructies te lezen onderaan elke e-mail nieuwsbrief die ze op elk willekeurig moment van ons ontvangen.

Gebruikers die onze nieuwsbrief of promotiemateriaal niet langer willen ontvangen, kunnen zich afmelden voor het ontvangen van deze berichten door op de afmeldlink in de e-mail te klikken.

Praktijk behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden voor de toekomst te wijzigen. Wijzigingen in de algemene voorwaarden zijn pas van kracht nadat deze duidelijk door Natuurlijk.fit zijn bekendgemaakt.

Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden ongeldig blijkt te zijn door de toepassing van wet, regelgeving of een definitieve beslissing van een bevoegde rechtbank, zullen alle overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven.